Het Pensioenakkoord

Nadat in de zomer van 2019 kabinet en de landelijke sociale partners op hoofdlijnen een Pensioenakkoord sloten, is er een jaar lang hard aan de uitwerking gewerkt. Sociale partners hebben inmiddels ingestemd met de uitwerking van het akkoord. Ook in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af. In het debat op 14 juli 2019 spraken naast de coalitiepartijen ook SGP, PvdA en Groen Links hun steun uit.

De inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel is uitgesteld naar 1 januari 2023
Demissionair minister Koolmees heeft op 10 mei 2021 laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. Hiermee verschuift ook de uiterste datum waarop overgestapt moet worden naar het nieuwe pensioenstelsel naar 1 januari 2027. Pensioenfonds bp maakt samen met de werknemersvertegenwoordigers afspraken over hoe ze het Pensioenakkoord toepassen.

Waarom nieuwe regels?
Een veranderende omgeving maakte nieuwe pensioenafspraken noodzakelijk. Pensioen is in Nederland goed geregeld. Maar een aantal afspraken leidde in de afgelopen jaren wel steeds vaker tot problemen. Zo konden veel pensioenfondsen de pensioenen niet verhogen of moesten ze zelfs korten. Ook zorgden de veranderingen op de arbeidsmarkt ervoor dat het stelsel niet meer goed aansloot.

Wat verandert er?
Het nieuwe Pensioenakkoord moet de problemen oplossen en tegelijk het goede van het oude stelsel (solidariteit en het met elkaar delen van risico’s) behouden. Belangrijke veranderingen zijn:

  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel (benieuwd naar uw ‘nieuwe’ AOW-leeftijd? Kijk op wijzeringeldzaken.nl).
  • Niet de hoogte van de uitkering, maar de hoogte van de premie wordt leidend.
  • Uw pensioen kan eerder stijgen, maar ook eerder dalen: uw pensioen beweegt mee met de economie.
  • Iedereen krijg een persoonlijke pensioenpot.

Introductie werkgroep
De Wet Toekomst Pensioenen (WTP), die het nieuwe Pensioenakkoord regelt, krijgt steeds vastere vormen. Onze huidige pensioenregeling moet door de invoering van deze wet, aangepast worden. Hiervoor heeft Pensioenfonds bp een werkgroep samengesteld. De werkgroep vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In deze werkgroep zitten leden vanuit de ondernemingsraden en de vakverenigingen, maar ook vertegenwoordigers namens de gepensioneerden, de werkgever en het pensioenfonds.

De werkgroep heeft het doel om met een evenwichtig voorstel te komen voor een nieuwe pensioenregeling die als basis dient voor het overleg tussen de sociale partners. Uiterlijk 1 januari 2025 zullen de sociale partners de nieuwe pensioenregeling vaststellen. Dit is in de wet geregeld. Daarna duurt het nog even tot de nieuwe regeling van kracht is. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe regeling uit te gaan voeren.

Kennissessies werkgroep
Onder begeleiding van een externe partij worden voor de werkgroep enkele kennissessies georganiseerd. Deze sessies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende kennis heeft van pensioen en van de nieuwe wetgeving en begrijpt welke keuzes gemaakt moeten worden. De gevolgen van de keuzes voor de verschillende doelgroepen binnen het pensioenfonds worden uitgewerkt. Daarnaast wordt een stappenplan opgesteld om al deze keuzes op tijd en weloverwogen door alle betrokken partijen te kunnen laten maken. In mei is de werkgroep gestart met een kick-off bijeenkomst waarin de algemene uitgangspunten van de nieuwe wetgeving zijn besproken.

Begin juni 2022 is de werkgroep bij elkaar geweest voor de 2e sessie. In deze bijeenkomst zijn de aandachtspunten aan de orde gekomen die specifiek voor Pensioenfonds bp gelden. De werkgroep moet onder andere de keuzes in kaart brengen die gemaakt moeten worden. In deze sessie werd hier dieper op ingegaan. Na de zomer komt de werkgroep weer bij elkaar.

De afspraken worden eerst vastgelegd in een wet
Daarna bekijken Pensioenfonds bp en de werknemersvertegenwoordigers wat de precieze gevolgen zijn voor onze deelnemers. En zij maken afspraken over hoe ze het Pensioenakkoord toepassen. Op dit moment verandert er dus nog niets voor u. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen voor uw pensioen en de uitvoering, informeren wij u daar uiteraard over.

We houden u op de hoogte
Om u zo goed mogelijk mee te nemen in de stappen die genomen worden door het pensioenfonds, plaatsen wij regelmatig een bericht vanuit de werkgroep op Mijn pensioen, bij Mijn archief. Op die manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en weet u welke veranderingen er mogelijk voor u aankomen.

Mijn pensioen

U herkent de communicatie over het nieuwe pensioenstelsel vanuit de werkgever en het pensioenfonds aan het speciaal hiervoor opgestelde logo.