Bestuursorganen

De besturing van OFP bp Pensioenfonds is als volgt opgebouwd:

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van het OFP. Dit zijn de bp-ondernemingen uit de Europese landen die hun pensioenregelingen bij het OFP hebben ondergebracht. De Algemene Vergadering heeft de meeste bevoegdheden van alle organen, die zijn vastgelegd in de statuten. De leden hebben stemrecht ten aanzien van besluiten over de belangrijkste onderwerpen. Daarbij is in de statuten een stemverhouding op basis van de grootte van de sectie per land opgenomen. De Nederlandse sectie heeft ca. 30% van de stemmen. De Algemene Vergadering delegeert zijn bevoegdheden aan Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit ervaren bestuursleden namens de werkgever, die het algemeen beleid en strategie van het OFP vaststellen en de uitvoering managen. Ze houdt daarbij ook toezicht op de andere operationele organen.

De Raad van Bestuur bepaalt in het bijzonder de beleggingsstrategie na advies te hebben ingewonnen en monitort de performance van de beleggingen met extern advies. De Raad van bestuur delegeert dagelijkse gang van zaken aan het Dagelijks Bestuur.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur treedt op als centrale coördinator om een goede dagelijkse gang van zaken mogelijk te maken. Onder toezicht van de Raad van Bestuur, voert zij de dagelijkse besturing uit en heeft gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid.

Sociaal Comité
Voor de Nederlandse sectie van OFP bp Pensioenfonds is een Sociaal Comité ingesteld, dat Dutch Management Committee (DMC) wordt genoemd. Dit DMC heeft dezelfde samenstelling als het eerdere pensioenfondsbestuur van Stichting Pensioenfonds bp: vertegenwoordigers van werkgevers, ondernemingsraden en verenigingen van pensioengerechtigden. Net als het stichtingsbestuur ziet dit DMC toe op een goede uitvoering van de Nederlandse pensioenregelingen door het OFP. Het DMC coördineert de communicatie naar de Nederlandse deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast heeft het DMC een adviserende rol richting de Raad van bestuur van het OFP bp Pensioenfonds. Op belangrijke onderdelen moet het OFP-bestuur het DMC om advies vragen en heeft het DMC een adviesrecht naar het OFP-bestuur en de werkgevers.

Auditoren en adviseurs
Volgens de Belgische wetgeving moet de Raad van bestuur van een pensioenfonds een aantal interne toezichthouders en adviseurs betrekken bij de opzet en uitvoering van het pensioenfonds. Het gaat dan om een compliance officer, interne auditor, externe auditor en externe actuaris. Daarnaast laat de Raad van bestuur zich ondersteunen door specialisten van bp Group Treasury, interne deskundigen en externe adviseurs.