Veelgestelde vragen

Inzicht in mijn pensioen

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer opbouwt in onze pensioenregeling omdat u uit dienst bent getreden, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht op Mijn pensioen, in Mijn archief. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Nee. U vindt het verevende pensioen niet terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald, als het pensioenfonds u daarover een bericht heeft gestuurd. U vindt het pensioen voor uw ex-partner ook niet terug op uw pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van uw totale pensioen. Ook ziet u hier wat u heeft opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW u kunt verwachten.

U mag uw inleg voor een lijfrente of banksparen aftrekken in uw belastingaangifte. Hiervoor heeft u uw factor A nodig. De factor A geeft aan hoeveel uw pensioen in een jaar is aangegroeid. De factor A die u nodig heeft, vindt u in uw UPO van het voorgaande jaar. U heeft geen pensioenaangroei vanaf het moment dat u met pensioen bent.

De naam van uw partner is niet bij ons bekend. Bij "Wat moet ik doen bij ... samenwonen" leest u hoe en wanneer u uw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van uw partner automatisch door van de gemeente waar u woont. Let op: dit gebeurt niet wanneer u in het buitenland woont. Dan geeft u dat zelf door aan Pensioenfonds bp, op dezelfde manier als bij samenwonen.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u gaat wonen. De Belastingdienst kan u hierover meer informatie geven. Woont u in België?Om te voorkomen dat u in 2 landen loonbelasting en sociale verzekeringspremies betaalt, hebben België en Nederland afgesproken dat u in België belasting betaalt over uw uitkering. Houdt u daar rekening mee. U ontvangt de jaaropgave, ook wel fiscale fiche genoemd, normaal gesproken in maart of april.

Woont u in Nederland?
U ontvangt uw jaaropgave normaal gesproken in februari. Kijk op Mijn pensioen in Mijn archief. In eerdere jaren heeft de Belastingdienst in uw voor-ingevulde belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting het pensioeninkomen soms bij zowel Nederlands inkomen als buitenlands (België) inkomen gevuld. Het kan zijn dat u hierdoor te veel belasting betaalt. Controleer daarom altijd de voor-ingevulde bedragen. Indien u vragen heeft over uw fiscale fiche, neem dan contact op met de Belastingdienst.

De Sociale Verzekeringsbank houdt bij de uitbetaling van uw AOW rekening met de heffingskorting. Is uw uitkering ouderdomspensioen hoger dan uw AOW? Dan kunt u aan Pensioenfonds bp vragen om de heffingskorting toe te passen. U moet er dan wel voor zorgen dat de Sociale Verzekeringsbank niet langer de heffingskorting toepast.

Pensioen opbouwen

Pensioenpremies alleen leveren niet genoeg inkomsten op. Alle pensioenfondsen en verzekeraars beleggen de pensioenpremies om ervoor te zorgen dat er straks genoeg geld is om de uitkeringen te kunnen betalen.

Het is de ambitie van Pensioenfonds bp om de pensioenen ieder jaar te laten stijgen met de inflatie, met als maximum 4%. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de consumentenprijsindex. Of het verhogen van uw pensioen lukt, hangt onder andere af van onze financiële situatie. In de pensioenregeling van bp staat wat de werkgever en de werknemers hebben afgesproken over de toeslagverlening. Lees meer bij Verhoging van pensioen.

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Er is dan geen sprake meer van indexatie. De pensioenen gaan meebewegen met de economische omstandigheden.

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. Uw pensioenopbouw kunt u gedeeltelijk premievrij voortzetten. Dit hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV.

Nee, tijdens een periode van onbetaald verlof kunt u via deze pensioenregeling geen pensioen opbouwen. Dit geldt voor sabbatsverlof, studieverlof en levensloopverlof. Uw pensioenopbouw stopt dan tijdelijk. Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, kort- en langdurig zorgverlof zijn andere vormen van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan onder voorwaarden door.

Omdat u later ook al een AOW van de overheid ontvangt. Om die reden heeft de overheid bepaald dat pensioenfondsen rekening moeten houden met die AOW. Daarom bouwt u niet over uw hele salaris pensioen op. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Pensioenfonds BP hanteert daarvoor de minimale fiscale normen.

Pensioen uit werk

Ja, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Nee, dat gebeurt automatisch als u in dienst treedt bij uw werkgever. U krijgt informatie over het pensioenfonds via uw werkgever: Pensioen 123. Daar leest u wat u zelf nog kunt doen.

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van uw partner automatisch door van de gemeente waar u woont. Let op: dit gebeurt niet wanneer u in het buitenland woont. Dan geeft u dat zelf door aan het pensioenfonds.

Woont u ongehuwd samen? Dan moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. Anders heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Kinderen hoeft u niet aan te melden.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van uw totale pensioen. Ook ziet u hier wat u heeft opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW u kunt verwachten.

Nee, het is niet mogelijk om vrijwillig voor extra pensioen sparen binnen de pensioenregeling.

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. Behalve bij toekomstige wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het korten/verlagen van pensioen. U kunt uw pensioen laten staan bij bp Pensioenfonds. Of u neemt uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dan vraagt u bij de nieuwe pensioenuitvoerder om 'waardeoverdracht'.

Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van uw opgebouwde ouderdomspensioen als u met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. U kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Uw partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als u samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u gaat wonen. De Belastingdienst kan u hierover meer informatie geven. Woont u in België?Om te voorkomen dat u in 2 landen loonbelasting en sociale verzekeringspremies betaalt, hebben België en Nederland afgesproken dat u in België belasting betaalt over uw uitkering. Houdt u daar rekening mee. U ontvangt de jaaropgave, ook wel fiscale fiche genoemd, normaal gesproken in maart of april.

Woont u in Nederland?
U ontvangt uw jaaropgave normaal gesproken in februari. Kijk op Mijn pensioen in Mijn archief. In eerdere jaren heeft de Belastingdienst in uw voor-ingevulde belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting het pensioeninkomen soms bij zowel Nederlands inkomen als buitenlands (België) inkomen gevuld. Het kan zijn dat u hierdoor te veel belasting betaalt. Controleer daarom altijd de voor-ingevulde bedragen. Indien u vragen heeft over uw fiscale fiche, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van uw gezinssituatie. Het maakt verschil of u alleen woont, of met een partner. U leest hierover meer op SVB.nl.

Uw partner kan recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. U leest hierover meer op SVB.nl.

De leeftijd waarop u voor het eerst AOW krijgt, stijgt. Het hangt af van de levensverwachting en uw geboortedatum. U vindt hierover meer informatie op SVB.nl.

Pensioenregeling sinds 2015

In een middelloonregeling bouwt u elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling een stukje ouderdomspensioen op. Dit stukje is een bepaald percentage van uw pensioengrondslag (dat is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt) in dat jaar. Uw pensioenopbouw gedurende uw loopbaan bij bp wordt dus berekend als de som van de pensioenopbouw over de afzonderlijke deelnemersjaren.

Op de uit het verleden opgebouwde aanspraken van een actieve deelnemer wordt een jaarlijkse toeslagverlening toegekend om het pensioen mee te laten groeien met de prijsontwikkeling, met als maximum 4%.

Sociale partners bij bp maken de pensioenregeling. Sociale partners zijn de vakorganisaties, ondernemingsraden en bp. Als de sociale partners hebben bepaald hoe de pensioenregeling eruit moet zien, leggen ze dit voor aan het bestuur van pensioenfonds bp. Het bestuur toetst of de regeling financieel haalbaar en uitvoerbaar is, en of deze in lijn is met de wetgeving. Ook past het pensioenfonds het pensioenreglement aan. Daarna gaat pensioenfonds bp de nieuwe regeling invoeren in administratieve systemen en informeert de deelnemers over de nieuwe pensioenregeling.

In de pensioenregeling per 1 januari 2015 bouwt u 1,875% pensioen per jaar op.

Ja, de pensioenaanspraken van deelnemers worden ieder jaar verhoogd, met als maximum 4%. Dat gebeurt onvoorwaardelijk. Uw opgebouwde pensioen wordt verhoogd met de Nederlandse prijsinflatie. De pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen worden ieder jaar voorwaardelijk verhoogd. Die aanspraken worden alleen verhoogd als het pensioenfonds voldoende financiële middelen heeft.

In een eindloonregeling bouwt u elk jaar een stuk ouderdomspensioen op. Dit stukje pensioen is een bepaald percentage van de pensioengrondslag (het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt). Bij de eindloonregeling wordt steeds uitgegaan van uw laatst verdiende salaris. Bij elke salarisverhoging wordt het pensioen dat u al hebt opgebouwd, opgetrokken naar het niveau van de nieuwe pensioengrondslag. Dat heet een backserviceverhoging.

Het uiteindelijke pensioenresultaat bij de eindloonregeling is dus niet afhankelijk van het salarisverloop gedurende uw hele loopbaan, maar uitsluitend van uw laatst verdiende salaris (uw eindloon).

In vergelijking met een eindloonregeling mag er bij een middelloonregeling een hoger opbouwpercentage worden gebruikt. Voor 2015 is het maximale fiscale percentage vastgesteld op 1,875% voor een middelloonregeling en op 1,657% voor een eindloonregeling.

U kunt uw pensioen op de eerste van de maand volgend op de maand van uw AOW-ingangsdatum laten ingaan. Dat is ook de officiële datum van het einde van uw dienstverband bij bp. U kunt in overleg met uw werkgever zelfs nog eerder uw pensioen laten ingaan, maar niet eerder dan op de leeftijd van 58 jaar. U moet dit wel, minimaal zes maanden vóór de gewenste pensioendatum, afstemmen met HR Services. HR Services vraagt vervolgens het pensioenfonds om u verder te informeren en u een aanvraagformulier toe te zenden.

Ja. Als u wilt, kunt u uw pensioen ook op de AOW-ingangsdatum laten ingaan. Dat is ook de officiële ontslagdatum bij bp. U krijgt dan dus niet te maken met een inkomensgat tussen uw ontslagdatum en de ingangsdatum van uw pensioen.

U kunt in overleg met uw werkgever zelfs nog eerder uw pensioen laten ingaan, maar niet eerder dan op de leeftijd van 57 jaar. Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw jaarlijkse uitkering wordt. Omdat de uitkering eerder ingaat, moet deze namelijk langer worden uitbetaald.

Als u overlijdt, dan komt uw partner (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking voor een Anw-vervangend tijdelijk partnerpensioen van ons pensioenfonds. Deze tijdelijke aanvulling op het partnerpensioen is bedoeld om de periode te overbruggen totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Tot nu toe liep het Anw-vervangend tijdelijk partnerpensioen door tot de 65e verjaardag van uw partner (de oude AOW-leeftijd). Omdat de overheid de AOW-leeftijd nu in stappen verhoogt, verhogen wij ook de einddatum van het tijdelijk partnerpensioen voor nieuwe uitkeringen sinds1 januari 2014. Zo sluit de ingang van de AOW weer naadloos aan op de einddatum van het Anw-vervangend tijdelijk partnerpensioen – en blijft uw partner niet achter met een inkomenstekort.

Om de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar te houden. We worden steeds ouder, daarom heeft de overheid de regels aangepast. Zo zal de AOW leeftijd stapsgewijs naar 68 jaar gaan (en na 2022 stijgen op grond van de gemiddelde levensverwachting). Het pensioen dat belastingvrij kan worden opgebouwd, is aan een maximum gebonden.

De pensioenaanspraken die u voor 2015 heeft opgebouwd onder de oude eindloonregeling, blijven behouden.

Vragen over 'Europees pensioenfonds'

Ja, ook in het Europees pensioenfonds in België is bp verplicht om bij te storten als de dekkingsgraad daartoe aanleiding geeft. In België is dit zelfs een hardere verplichting dan in de situatie voor 1 juni 2016. Want bp heeft dan niet de mogelijkheid om de bijstortverplichting met een 2 jaar opzegtermijn te beëindigen.

Waardeoverdracht blijft onder de Nederlandse wetgeving vallen. Zowel een inkomende waardeoverdracht van pensioenaanspraken uit een pensioenregeling van een vorige werkgever als een uitgaande waardeoverdracht van pensioenaanspraken naar de pensioenregeling van een nieuwe werkgever blijven mogelijk volgens de Nederlandse Pensioenwet.

De leden van het Dutch Management Committee zijn op dezelfde wijze benoemd als bij een in Nederland gevestigd pensioenfonds. Dus op voordracht van de ondernemingsraden, de organisaties van bp-gepensioneerden en de werkgevers.

Er verandert niets in de pensioenregeling zelf. Bp heeft met de overgang afgesproken dat er een Dutch Management Committee (DMC) wordt aangesteld. Dit DMC heeft dezelfde samenstelling als het huidige bestuur: vertegenwoordigers van de werkgevers, de OR'en en de verenigingen van pensioengerechtigden. Dit DMC ziet net als het vroegere bestuur toe op een goede uitvoering van de Nederlandse pensioenregelingen door het OFP. Dit comité heeft een adviserende rol richting het bestuur van OFP bp Pensioenfonds.

Op belangrijke onderdelen moet het OFP-bestuur het DMC om advies vragen en geeft het DMC een bindend advies naar het OFP-bestuur. Verbindend advies betekent dat het OFP-bestuur zich in principe verbindt om het advies van het DMC op te volgen. Als het OFP-bestuur zich niet in het advies van het DMC kan vinden, proberen OFP en DMC daar in goed overleg uit te komen. Als dat toch niet lukt, wordt een bemiddelingscomité ingesteld om het geschil op te lossen.

Deze is hetzelfde gebleven. Verandert het beleggingsbeleid met een negatief effect op de kans op indexatie? Dan wordt de indexatieformule aangepast om het negatieve effect te compenseren.

Er is niets veranderd in de pensioenregeling. Bp heeft met de overgang afgesproken dat er een Dutch Management Committee (DMC) wordt aangesteld. Dit DMC heeft dezelfde samenstelling als het bestuur voor 1 juni 2016: vertegenwoordigers van de werkgevers, de OR'en en de verenigingen van pensioengerechtigden. Dit DMC ziet toe op een goede uitvoering van de Nederlandse pensioenregelingen door het OFP en coördineert de communicatie naar de Nederlandse deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast heeft het DMC een adviserende rol richting het bestuur van OFP bp Pensioenfonds. Op belangrijke onderdelen moet het OFP-bestuur het DMC om advies vragen en heeft het DMC een verbindend advies naar het OFP-bestuur.

De toezichthouder op pensioenfondsen in België is, de FSMA. Deze Belgische toezichthouder houdt toezicht op de Belgische financiële sector.

De OR houdt een belangrijke rol op het pensioendossier. De Nederlandse Wet op de Ondernemingsraden blijft van kracht voor pensioenen. Zo blijft de OR een instemmingsrecht houden op een besluit van BP om de pensioenregeling te veranderen én bij het kiezen van een andere pensioenuitvoerder.

Nee, ook de pensioenen van ex-werknemers zijn overgedragen naar het Europees Pensioenfonds van bp. Dit betekent dat de waarde van uw pensioen hetzelfde blijft. Op uw pensioenoverzicht ziet u alleen een andere naam, namelijk OFP bp Pensioenfonds.

In het bestuur van bp OFP hebben 2 Nederlandse actieve werknemers zitting. Deze werknemers zijn benoemd door de werkgevers en zijn deelnemer in de Nederlandse pensioenregeling.

Nee, dat valt onder de Nederlandse arbeids- en fiscale wetgeving. Wijzigingen in de regeling worden afgestemd met Ondernemingsraden en eventueel vakbonden (BP RR).

Nee, er is sprake van zogeheten “ringfencing”. Dit betekent dat het geld dat door Nederland is opgebouwd, ook voor Nederland blijft. Als de pensioenregeling van een van de deelnemende landen het moeilijk heeft, of het heel goed doet, heeft dat geen effect voor de andere landen.

Bp is een internationaal bedrijf met vestigingen in verschillende landen. Een groot pensioenfonds werkt efficiënter dan veel kleine pensioenfondsen. Het samenbrengen van de pensioenuitvoering voor meerdere vestigingen in verschillende landen draagt bij aan de kostenbesparingen die bp nastreeft. Daarom heeft bp onderzocht of het mogelijk was om de Nederlandse regeling onder te brengen in het internationaal Europees pensioenfonds van bp. Het zogenoemde OFP van bp voert ook de pensioenregelingen uit voor bp ondernemingen uit België, Ierland, Zwitserland, Spanje en Cyprus.

Het pensioenfonds bp gaat per 1 juni in liquidatie. Als alle zaken zijn afgehandeld, houdt het op te bestaan.

De pensioenregelingen zelf zijn niet veranderd door de overgang naar België. De pensioenregeling is beschreven in Pensioenreglement bp 2015. De andere regelingen zijn ook te vinden bij "Downloads".

OFP is de afkorting voor "Organisme voor de Financiering van Pensioenen". Een OFP is een juridische entiteit, die los staat van de sponsorende onderneming - in dit geval bp. Een OFP kan pensioenregelingen voor meer dan één bedrijf uitvoeren en valt geheel onder het Belgische toezicht. Het OFP voldoet ook aan de Europese wetgeving voor grensoverschrijdende pensioenuitvoering in Europa.

De pensioenadministrateur is hetzelfde gebleven, de regeling ook en blijft onder de Nederlandse wetgeving vallen. Er is wel sprake van een andere governance structuur (pensioenfondsbestuur) en de regels voor het vaststellen van de financiële 'gezondheid' van het fonds zijn anders. Zo zijn, de mogelijkheden tot indexering in België flexibeler. Dit laatste is in het voordeel van de gepensioneerden, nabestaanden en ex-werknemers.

Na de overgang vallen de financiering van de pensioenregeling en regels voor de berekening van de financiële positie voortaan onder de Belgische wetgeving.

De werkgevers, het pensioenfondsbestuur, de ondernemingsraden en het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds waren intensief betrokken bij de voorbereiding van de overgang. Alle zaken over het opzetten van het Nederlandse deel van het OFP en de documenten die daarbij horen, zijn besproken. De werkgevers en het pensioenfondsbestuur hebben instemming aan de ondernemingsraden en een positief advies van het verantwoordingsorgaan gevraagd over de overgang naar het OFP in België. Zowel de ondernemingsraden als het verantwoordingsorgaan gaven hun instemming en positief advies.

Pensioenakkoord

Bij Pensioenakkoord vindt u alle onderwerpen waar nu al iets over bekend is.

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een Wetsvoorstel toekomst pensioenen. De wet gaat in op 1 juli 2023. Invoering van de wet houdt in dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt. Uw nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 in gaan.

Zodra de gevolgen voor uw pensioen en de uitvoering ervan duidelijk zijn, informeren wij u daar uiteraard over. Berichten vanuit de werkgroep zetten wij op Mijn pensioen in Mijn archief.

Mijn pensioen

Het huidige pensioenstelsel sluit niet meer aan bij de veranderde omstandigheden. Lees meer bij Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Pensioenfonds bp heeft een werkgroep opgestart voor de invoering van de nieuwe pensioenregeling. In deze werkgroep zitten leden vanuit de ondernemingsraden en de vakverenigingen, maar ook vertegenwoordigers namens de gepensioneerden, de werkgever en het pensioenfonds.

De werkgroep houdt u op de hoogte. Updates ziet u op uw portaal op Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken. Lees meer over de werkgroep.

Mijn pensioen

De Tweede Kamer heeft in december 2022 ingestemd met de Wet toekomst Pensioenen. De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met de wet, zodat de pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd hebben om de aanpassingen hiervoor door te voeren.

Door de invoering van het Pensioenakkoord verandert er veel. Een belangrijke wijziging is dat in de nieuwe regeling de ingelegde premie het uitgangspunt wordt in plaats van de hoogte van de pensioenuitkering. U bouwt een persoonlijk pensioenkapitaal op. Zo wordt duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u daarmee aan kapitaal opbouwt.

Houd onze pagina Pensioenakkoord en pensioenduidelijkheid.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Pensioenakkoord

Ja, het Pensioenakkoord is deels van toepassing. Omdat Pensioenfonds bp de pensioenen van Nederlandse werknemers beheert, is hierop het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht van toepassing. Een groot deel van de nieuwe wetgeving behoort tot het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht. Daarom moet Pensioenfonds bp hier ook aan voldoen.

De overige wetgeving geldt niet voor het OFP. Voor het financiële en prudentiële recht moet het fonds aan de Belgische wetgeving voldoen. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

Pensioenfonds bp werkt samen met vertegenwoordigers namens de werkgever, werknemers, slapers en gepensioneerden, voor het uitvoeren van het nieuwe Pensioenakkoord. Ook wel sociale partners genoemd. Zij gaan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden die in de nieuwe pensioenregeling komen. Onder andere of er een solidaire of flexibele premieregeling komt. En hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt. We houden u via onze updates op Mijn Pensioen zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Bekijk onze pagina Pensioenakkoord voor meer informatie.

De Sociale partners (vertegenwoordigers namens de werkgever, werknemers, slapers en gepensioneerden) beslissen over de nieuwe pensioenregeling. Het overzetten van opgebouwde rechten en aanspraken naar de nieuwe regeling heet “invaren”. De wijze waarop het “invaren” in de wet is opgenomen, is niet van toepassing op buitenlandse pensioenfondsen. Dat wil niet zeggen dat de opgebouwde rechten in de huidige vorm bij het OFP ondergebracht blijven. De wet biedt mogelijkheden om hiervoor andere keuzes te maken. Hierover is op dit moment nog geen besluit genomen.

Het beste moment om met pensioen te gaan, is een persoonlijke keuze. Op dit moment is het nog niet bekend hoe de nieuwe pensioenregeling van Pensioenfonds bp eruit komt te zien. Daarnaast duurt het nog even voordat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regeling in te voeren. Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur.

Bekijk wat er gaat veranderen op onze pagina Pensioenakkoord.

Als u nu via Pensioenfonds bp pensioen opbouwt, bent u straks ook verplicht over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. Op dit moment is er nog niets besloten over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Om bezwaar te maken, moet u eerst weten of er in de nieuwe pensioenregeling onderdelen zitten waar u het niet mee eens bent. Als er bekend is hoe de nieuwe pensioenregeling er uit ziet en u vindt dat dit in uw situatie niet juist is, dan kunt u hier volgens de volgens de klachtenprocedure (pdf) een klacht over indienen. De klacht wordt dan zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld.

Bij Wat gaat er veranderen?  Onder het kopje “Iedereen krijgt een premieregeling” leest u meer over zowel de solidaire- als de flexibele premieregeling.

De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details hierover nog niet bekend.

Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u ontvangt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.

U hoeft op dit moment niets te doen. U krijgt bericht van ons als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan onze pagina Pensioenakkoord en lees de werkgroep updates op Mijn pensioen.
Neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op onze pagina Pensioenakkoord. Wilt u weten of u nog ergens anders pensioen heeft opgebouwd? Log dan in op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar bij welke organisaties u een pensioen heeft staan.
In november 2023 hielden wij een Risicopreferentieonderzoek onder onze deelnemers die op dat moment bij bp in dienst waren. U kon meedoen aan dit onderzoek als u een persoonlijke uitnodiging hiervoor had ontvangen. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid en welke pensioenregeling het beste past bij onze deelnemers. Daarnaast geeft het een beeld van hoe de belanghebbenden van het pensioenfonds kijken naar belangrijke thema’s die spelen. Ook in het licht van de uitwerking van het pensioenakkoord. U kunt de uitkomsten teruglezen op onze website.