We verhogen uw pensioen in 2024

Het is de ambitie van Pensioenfonds bp om de pensioenen ieder jaar te laten stijgen met de inflatie, met als maximum 4%. Dit is in het reglement opgenomen. We maken hierbij gebruik van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de zogeheten consumentenprijsindex. Of het verhogen van uw pensioen lukt, hangt af van onze financiële situatie. We hebben uw pensioen dit jaar kunnen verhogen. Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent.

Pensioenfonds bp probeert de koopkracht van uw pensioen op peil te houden
In de pensioenregeling van bp staat wat de werkgever en de werknemers hebben afgesproken over de toeslagverlening. Er is geen extra geld gereserveerd voor de toeslagverlening. We beslissen jaarlijks of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Lees meer bij Verhoging van pensioen.

Pensioenfonds bp verhoogt het pensioen van actieve deelnemers in ieder geval met 3,8%

De werkgever compenseert jaarlijks de inflatie voor actieve deelnemers en betaalt de kosten van deze toeslagverlening. Per 1 januari 2024 hebben wij uw pensioen verhoogd met 3,8%. Op dit moment bekijken we wat de invloed is van de gewijzigde berekeningen van de inflatiecijfers door het CBS, mogelijk leidt dit tot een aanpassing naar 4%. 

Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers wordt dit jaar het pensioen verhoogd met 2,49%
Ook voor gepensioneerden en gewezen deelnemers probeert Pensioenfonds bp de pensioenen te laten stijgen met de prijsindex. Maar of dit mogelijk is, is afhankelijk van de ontwikkeling van het beleggingsrendement. Helaas zijn de beleggingsresultaten onvoldoende om een volledige indexatie toe te kennen. De indexatie die niet kan worden toegekend van 1,31% (of 1,51% indien de invloed van de gewijzigde CBS berekening aanleiding geeft tot een correctie) kan als de toekomstige beleggingsresultaten in de komende 5 jaar dit toelaten worden ingehaald. 
 
Hoe komen de beleggingsresultaten tot stand?
Als gesproken wordt over beleggingsresultaten wordt al snel gedacht aan de ontwikkelingen op de aandelenbeurs en die resultaten waren goed in 2023. Als pensioenfonds beleggen we niet alleen in aandelen, maar ook in obligaties en andere beleggingsproducten die minder risico dragen. Daarnaast moeten wij als fonds kijken naar de verhouding tussen de resultaten op de beleggingen en de ontwikkeling van de vereiste pensioenvoorziening. Toezichthouders eisen dat deze voorziening wordt vastgesteld op basis van actuele rentestanden. In 2022 leverde dit een voordeel op. De beleggingsresultaten waren slecht, maar omdat de rente steeg daalde de pensioenvoorziening sterk. Hierdoor kon er in 2023 volledig geïndexeerd worden en kon er zelfs een klein deel van de gemiste indexatie ingehaald worden. In 2023 daalde de rente weer waardoor de pensioenverplichting is toegenomen en hoewel de beleggingsresultaten goed waren creëerde dit onvoldoende buffer om volledig te kunnen indexeren.

De indexatieregels zijn vastgelegd in het reglement en in de financieringsovereenkomst. Het is de taak van het pensioenfonds dit reglement uit te voeren en zich te houden aan de financieringsovereenkomst. Het reglement is overeengekomen tussen de sociale partners.

Gepensioneerden ontvangen een nabetaling van hun pensioenuitkering

Heeft u over de periode van 1 januari 2024 tot en met april 2024 een pensioenuitkering ontvangen? Dan ontvangt u rond 24 mei de nabetaling van de toeslagverlening, gelijk met uw pensioenuitkering over mei 2024. Bekijk de betaaldata van uw pensioenuitkering