Wat merk ik hiervan?

Er verandert niets in de pensioenopbouw en de opgebouwde pensioenaanspraken. De toeslagverlening (indexatie) blijft hetzelfde. Het nieuwe pensioenfonds nam uw opgebouwde pensioenaanspraken ongewijzigd over. De inhoud van de pensioenregelingen veranderde ook niet door de overstap. Dit blijft een Nederlandse aangelegenheid. Neemt u deel aan de DC-regeling? Dan vindt u informatie op deze pagina's over het Europees pensioenfonds.

De aansluiting bij het OFP heeft voor u als voordeel, dat de financiering van uw pensioen op korte en lange termijn beter is. In België geldt een verplichte bijstorting door de werkgever als de financiële positie daarom vraagt. En zodra u met pensioen gaat of eerder uit dienst gaat, is er een grotere kans op indexatie dan nu het geval is. Indexatie blijft echter afhankelijk van de beleggingsrendementen.

Bent u gepensioneerd?
U ontvangt sinds 1 juni uw pensioen van een ander bankrekeningnummer. Ook heeft u in 2017 twee jaaroverzichten voor uw belastingaangifte over 2016 ontvangen. Eén van het pensioenfonds BP en één van OFP BP Pensioenfonds.

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over het Europees Pensioenfonds. U kunt ons voor overige vragen ook bereiken via contact.

Vragen over 'Europees pensioenfonds'

Ja, ook in het Europees pensioenfonds in België is bp verplicht om bij te storten als de dekkingsgraad daartoe aanleiding geeft. In België is dit zelfs een hardere verplichting dan in de situatie voor 1 juni 2016. Want bp heeft dan niet de mogelijkheid om de bijstortverplichting met een 2 jaar opzegtermijn te beëindigen.

Waardeoverdracht blijft onder de Nederlandse wetgeving vallen. Zowel een inkomende waardeoverdracht van pensioenaanspraken uit een pensioenregeling van een vorige werkgever als een uitgaande waardeoverdracht van pensioenaanspraken naar de pensioenregeling van een nieuwe werkgever blijven mogelijk volgens de Nederlandse Pensioenwet.

De leden van het Dutch Management Committee zijn op dezelfde wijze benoemd als bij een in Nederland gevestigd pensioenfonds. Dus op voordracht van de ondernemingsraden, de organisaties van bp-gepensioneerden en de werkgevers.

Er verandert niets in de pensioenregeling zelf. Bp heeft met de overgang afgesproken dat er een Dutch Management Committee (DMC) wordt aangesteld. Dit DMC heeft dezelfde samenstelling als het huidige bestuur: vertegenwoordigers van de werkgevers, de OR'en en de verenigingen van pensioengerechtigden. Dit DMC ziet net als het vroegere bestuur toe op een goede uitvoering van de Nederlandse pensioenregelingen door het OFP. Dit comité heeft een adviserende rol richting het bestuur van OFP bp Pensioenfonds.

Op belangrijke onderdelen moet het OFP-bestuur het DMC om advies vragen en geeft het DMC een bindend advies naar het OFP-bestuur. Verbindend advies betekent dat het OFP-bestuur zich in principe verbindt om het advies van het DMC op te volgen. Als het OFP-bestuur zich niet in het advies van het DMC kan vinden, proberen OFP en DMC daar in goed overleg uit te komen. Als dat toch niet lukt, wordt een bemiddelingscomité ingesteld om het geschil op te lossen.

Deze is hetzelfde gebleven. Verandert het beleggingsbeleid met een negatief effect op de kans op indexatie? Dan wordt de indexatieformule aangepast om het negatieve effect te compenseren.

Er is niets veranderd in de pensioenregeling. Bp heeft met de overgang afgesproken dat er een Dutch Management Committee (DMC) wordt aangesteld. Dit DMC heeft dezelfde samenstelling als het bestuur voor 1 juni 2016: vertegenwoordigers van de werkgevers, de OR'en en de verenigingen van pensioengerechtigden. Dit DMC ziet toe op een goede uitvoering van de Nederlandse pensioenregelingen door het OFP en coördineert de communicatie naar de Nederlandse deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast heeft het DMC een adviserende rol richting het bestuur van OFP bp Pensioenfonds. Op belangrijke onderdelen moet het OFP-bestuur het DMC om advies vragen en heeft het DMC een verbindend advies naar het OFP-bestuur.

De toezichthouder op pensioenfondsen in België is, de FSMA. Deze Belgische toezichthouder houdt toezicht op de Belgische financiële sector.

De OR houdt een belangrijke rol op het pensioendossier. De Nederlandse Wet op de Ondernemingsraden blijft van kracht voor pensioenen. Zo blijft de OR een instemmingsrecht houden op een besluit van BP om de pensioenregeling te veranderen én bij het kiezen van een andere pensioenuitvoerder.

Nee, ook de pensioenen van ex-werknemers zijn overgedragen naar het Europees Pensioenfonds van bp. Dit betekent dat de waarde van uw pensioen hetzelfde blijft. Op uw pensioenoverzicht ziet u alleen een andere naam, namelijk OFP bp Pensioenfonds.

In het bestuur van bp OFP hebben 2 Nederlandse actieve werknemers zitting. Deze werknemers zijn benoemd door de werkgevers en zijn deelnemer in de Nederlandse pensioenregeling.

Nee, dat valt onder de Nederlandse arbeids- en fiscale wetgeving. Wijzigingen in de regeling worden afgestemd met Ondernemingsraden en eventueel vakbonden (BP RR).

Nee, er is sprake van zogeheten “ringfencing”. Dit betekent dat het geld dat door Nederland is opgebouwd, ook voor Nederland blijft. Als de pensioenregeling van een van de deelnemende landen het moeilijk heeft, of het heel goed doet, heeft dat geen effect voor de andere landen.

Bp is een internationaal bedrijf met vestigingen in verschillende landen. Een groot pensioenfonds werkt efficiënter dan veel kleine pensioenfondsen. Het samenbrengen van de pensioenuitvoering voor meerdere vestigingen in verschillende landen draagt bij aan de kostenbesparingen die bp nastreeft. Daarom heeft bp onderzocht of het mogelijk was om de Nederlandse regeling onder te brengen in het internationaal Europees pensioenfonds van bp. Het zogenoemde OFP van bp voert ook de pensioenregelingen uit voor bp ondernemingen uit België, Ierland, Zwitserland, Spanje en Cyprus.

Het pensioenfonds bp gaat per 1 juni in liquidatie. Als alle zaken zijn afgehandeld, houdt het op te bestaan.

De pensioenregelingen zelf zijn niet veranderd door de overgang naar België. De pensioenregeling is beschreven in Pensioenreglement bp 2015. De andere regelingen zijn ook te vinden bij "Downloads".

OFP is de afkorting voor "Organisme voor de Financiering van Pensioenen". Een OFP is een juridische entiteit, die los staat van de sponsorende onderneming - in dit geval bp. Een OFP kan pensioenregelingen voor meer dan één bedrijf uitvoeren en valt geheel onder het Belgische toezicht. Het OFP voldoet ook aan de Europese wetgeving voor grensoverschrijdende pensioenuitvoering in Europa.

De pensioenadministrateur is hetzelfde gebleven, de regeling ook en blijft onder de Nederlandse wetgeving vallen. Er is wel sprake van een andere governance structuur (pensioenfondsbestuur) en de regels voor het vaststellen van de financiële 'gezondheid' van het fonds zijn anders. Zo zijn, de mogelijkheden tot indexering in België flexibeler. Dit laatste is in het voordeel van de gepensioneerden, nabestaanden en ex-werknemers.

Na de overgang vallen de financiering van de pensioenregeling en regels voor de berekening van de financiële positie voortaan onder de Belgische wetgeving.

De werkgevers, het pensioenfondsbestuur, de ondernemingsraden en het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds waren intensief betrokken bij de voorbereiding van de overgang. Alle zaken over het opzetten van het Nederlandse deel van het OFP en de documenten die daarbij horen, zijn besproken. De werkgevers en het pensioenfondsbestuur hebben instemming aan de ondernemingsraden en een positief advies van het verantwoordingsorgaan gevraagd over de overgang naar het OFP in België. Zowel de ondernemingsraden als het verantwoordingsorgaan gaven hun instemming en positief advies.